Karjera

 KONKURSAS ODONTOLOGIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOMS EITI

Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras (įm. kodas 283839950, Aukštakalnio g. 5, Utena) skelbia konkursą eiti Odontologijos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo (atliekančio ir gydytojo odontologo funkcijas) pareigas.

Pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas 3,63 (2330,46 Eur).

Darbo pobūdis:
1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;
2. užtikrina nustatytų Skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
3. siekia kuo aukštesnės paslaugų kokybės, analizuoja Skyriaus veiklos rodiklius, rūpinasi jų gerinimu, atsiskaito Centro administracijai;
4. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas Skyriaus darbuotojams Skyriaus veiklos klausimais;
5. supažindina Skyriaus darbuotojus su Skyriaus veiklai aktualiais Lietuvos Respublikos, Centro vidaus teisės aktais bei kitais dokumentais;
6. konsultuoja Skyriaus gydytojus pacientų diagnostikos, gydymo bei kitais su odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu susijusiais klausimais;
7. kontroliuoja, kad Skyriaus darbuotojai laiku atliktų kasmetinius savo sveikatos patikrinimus;
8. koordinuoja Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, rengia bei teikia Centro administracijai pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
9. teikia informaciją bei analitinę medžiagą Skyriaus veiklos klausimais Centro administracijai bei teisės aktų nustatytais atvejais – kitoms institucijoms;
10. Centro direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo medicinai pavedimu, dalyvauja funkcinių grupių (veiklos projektų, darbo grupių, komisijų ir pan.) veikloje;
11. teikia pasiūlymus Centro administracijai dėl medicininės aparatūros ar inventoriaus įsigijimo, atnaujinimo, planuoja Skyriaus darbo priemonių poreikį, rengia technines specifikacijas viešųjų pirkimų procedūroms vykdyti ir inicijuoja pirkimus;
12. dalyvauja rengiant Skyriaus darbuotojų pareiginių nuostatų (pareigybių aprašymų), Centro vidaus teisės aktų Skyriaus darbo organizavimo klausimais projektus;
13. sudaro Skyriaus darbuotojų darbo grafikus, vizuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščius, Skyriaus darbuotojų prašymus dėl atostogų suteikimo, darbo grafikų pakeitimo ir kitais klausimais;
14. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus, užtikrindamas Skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
15. analizuoja pacientų nusiskundimus, numato priemones trūkumams pašalinti, sprendžia iškilusius konfliktus;
16. kontroliuoja, kad Skyriaus veikloje būtų naudojamos tik teisės aktais patvirtintos medicininių dokumentų formos bei registrai ir nustatytus reikalavimus atitinkanti įranga bei darbo priemonės;
17. kontroliuoja vidaus darbo tvarkos taisyklių, sanitarinio-higieninio režimo bei medicinos etikos principų laikymąsi Skyriuje;
18. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių diegimą Skyriuje, dalyvauja formuojant antikorupcinę aplinką;
19. užtikrina Centro teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, tinkamą vykdymą bei tinkamą jų nuostatų įgyvendinimą;
20. pagal savo kompetenciją įgyvendina Skyriuje darbo saugos ir sveikatos priemones, siekdamas užtikrinti normalias darbo sąlygas darbuotojams ir saugias pacientams;
21. ne mažiau kaip pusę savo darbo laiko skiria gydytojo odontologo funkcijų vykdymui pagal Lietuvos medicinos normos MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (jos galiojančios aktualios redakcijos) reikalavimus;
22. vykdo kitus Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo medicinai pavedimus, kad būtų pasiekti Centro veiklos tikslai bei uždaviniai.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypčių grupės odontologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir galiojančią gydytojo odontologo licenciją;
2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį su Skyriaus funkcijomis susijusioje srityje;
3. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
5. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
6. gebėti nustatyti rizikingas Skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius, išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
7. būti susipažinęs su asmens duomenų apsaugos reglamentu (BDAR);
8. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa ir kt.;
9. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą;
10. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo bei apskaitos taisykles, medicinos dokumentų pildymo reikalavimus.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse, nurodant kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti apie atitikimą reikalavimams ir konkursą;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (dokumento kopiją);
4. gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus registruotu laišku (viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui, Aukštakalnio g. 5, 28151 Utena) ar elektroniniu paštu personalas@utenospspc.lt gali pateikti iki 2021 m. gegužės 20 d. įskaitytinai.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel. 8 686 48393.

*********************

KVIEČIAME GYDYTOJUS DIRBTI VŠĮ UTENOS PSPC

ŠEIMOS gydytojus (1 etato darbo krūviu) Šeimos medicinos skyriuje

Skelbimo data: 2020-08-11
Pagrindiniai reikalavimai:
1. Galiojanti šeimos gydytojo medicinos praktikos licencija;
2. Darbas kompiuteriu.
Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją.
Atlyginimas nuo 2000 Eur + kintamoji dalis + priedai ir priemokos pagal įstaigoje galiojančią darbo apmokėjimo tvarką.
Tel. pasiteiravimui (8 389) 63 770
Gyvenimo aprašymą siųsti adresu info@utenospspc.lt

*********************

Gydytoją CHIRURGĄ

Pagrindiniai reikalavimai:
1. Galiojanti gydytojo chirurgo medicinos praktikos licencija.
2. Darbas kompiuteriu.
Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją, rinktis lankstų darbo grafiką.
Atlyginimas nuo 2200 Eur + kintamoji dalis + priedai ir priemokos pagal įstaigoje galiojančią darbo apmokėjimo tvarką.
Tel. pasiteiravimui (8 389) 63 770
Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti elektroniniu paštu info@utenospspc.lt

*********************

Gydytoją PSICHIATRĄ

Skelbimo data: 2020-08-11
Pagrindiniai reikalavimai:
1. Galiojanti gydytojo psichiatro medicinos praktikos licencija;
2. Darbas kompiuteriu.
Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją.
Atlyginimas nuo 1800 Eur + kintamoji dalis + priedai ir priemokos pagal įstaigoje galiojančią darbo apmokėjimo tvarką.
Tel. pasiteiravimui (8 389) 63 770
Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti elektroniniu paštu info@utenospspc.lt

********************

Gydytoją VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRĄ

Skelbimo data: 2020-08-11
Pagrindiniai reikalavimai:
1. Galiojanti gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro medicinos praktikos licencija;
2. Darbas kompiuteriu.
Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją.
Atlyginimas nuo 1800 Eur + kintamoji dalis + priedai ir priemokos pagal įstaigoje galiojančią darbo apmokėjimo tvarką.
Tel. pasiteiravimui (8 389) 63 770
Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti elektroniniu paštu info@utenospspc.lt

*********************

Gydytoją AKUŠERĮ GINEKOLOGĄ

Pagrindiniai reikalavimai:
1. Galiojanti gydytojo akušerio ginekologo medicinos praktikos licencija.
2. Darbas kompiuteriu.
Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją, rinktis lankstų darbo grafiką.
Atlyginimas nuo 1800 eurų + kintamoji dalis + priedai ir priemokos pagal įstaigoje galiojančią darbo apmokėjimo tvarką.
Tel. pasiteiravimui (8 389) 63 770
Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite elektroniniu paštu info@utenospspc.lt

*********************

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!

Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-23 09:12