Teisinė informacija

GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ
T V A R K A


I. Asmenų prisirašymo  prie  pirminės  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigos 
r e g i s t r a v i m a s

1. Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamos vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą PASPĮ. Pakeisti PASPĮ galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus.
2. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka 0.29 euro mokestį.
3. Asmuo (globėjas), anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą, jo pasirinktai įstaigai moka 2.90 euro mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, - jie moka 0.29 euro mokestį.
4. Asmuo pasirinkęs PASPĮ bei konkretų gydytoją (bendrosios praktikos, terapeutą, pediatrą), atvyksta į pasirinktos įstaigos registratūrą,  užpildo ir pasirašo “Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje” (forma Nr.025-025-1/a).
5. Asmuo (globėjas), pasirinkęs PASPĮ, bet nepasirinkęs toje PASPĮ dirbančio gydytojo, savo sutikimą lankytis pas PASPĮ administracijos skiriamą gydytoją patvirtina parašu Nr.025-025-1/a.
6. Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, - globėjas. Jeigu asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du PASPĮ darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašoma ranka.

II.  Asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios PASPĮ gydytoją, r e g i s t r a v i m a s

7. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje PASPĮ pildo “Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją (forma Nr.025-025-2/a).
8. VšĮ Utenos PSPC pacientų prirašymas vykdomas atsižvelgiant į apylinkės teritoriją. Pacientas, gyvenantis tam tikroje miesto dalyje ar gatvėje iškart prirašomas prie tą miesto dalį ar gatvę aptarnaujamo apylinkės gydytojo. Jei pacientas pageidauja kito gydytojo, pirmiausia siūloma pasirinkti gydytoją, kuris turi ne pilną apylinkę (iki 2000 pacientų). Jei pacientas pageidauja dar kitaip, savo pageidavimą turi suderinti su pasirinktu gydytoju ir skyriaus vedėju, nes apylinkės gydytojui aptarnauti daugiau 2000 prisirašiusių pacientų, kurie gyvena įvairiose Utenos miesto ar kaimo vietovėse, sudėtinga, nukenčia darbo kokybė, ilgėja užsiregistravimo pas tokį gydytoją eilės, gydytojui sunku lankyti pacientą namuose.
9. Norėdamas patekti pas savo apylinkės gydytoją, pacientas gali keturiais būdais:

  • atvykti į registratūrą;
  • skambinti į registratūrą ir užsiregistruoti iš anksto;
  • skambinti savo apylinkės gydytojui į kabinetą ir susitarti dėl vizito;
  • registruotis internetu.

Būtinosios pagalbos atveju (susirgus staiga, esant aukštesnei nei 38o temperatūrai, sutrikus širdies ritmui, atsiradus staigiam dūsuliui ir kitiems simptomams atsiradusiems vienos – dviejų dienų bėgyje) pacientai atvyksta į registratūrą, kur jie nukreipiami į ikigydytojinį kabinetą (202 kab.). Šiame kabinete pacientas preliminariai apžiūrimas kvalifikuotų slaugytojų, jei reikia padaromi neatidėliotini tyrimai, užrašoma elektrokardiograma ir pacientas mediko palydimas į apylinkės gydytojo ar kito gydytojo kabinetą, kur vienos – dviejų valandų eigoje bus apžiūrėtas ir suteikta reikiama pagalba.

10. Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija skiria kitą gydytoją, jeigu pacientas nepasirenka kitaip. Kitas gydytojas gyventojams aptarnauti skiriamas įstaigos vadovo įsakymu.

III. Ambulatorinių kortelių perdavimo kitai paciento pasirinktai pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai t v a r k a

11. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ jo asmens sveikatos istorija (forma Nr.025/a) perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai pateikus “Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo” (forma Nr.025-025-3/a). Ambulatorinę kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymai registruojami “Ambulatorinių kortelių, vaikų raidos istorijų perdavimo registracijos žurnale” (forma Nr.025-025-10/a) ir saugomi istoriją perdavusioje įstaigoje.
12. Ambulatorinės kortelės perduodamos sunumeravus visus užpildytus puslapius ir po paskutiniojo gydytojo įrašo pažymėjus perdavimo datą, įstaigos pavadinimą bei ambulatorinės kortelės puslapių skaičių. Tai patvirtinama įstaigos antspaudu ir perdavusio asmens parašu.
13. Prašymai dėl ambulatorinių kortelių perdavimo bei perduodamos ir gaunamos ambulatorinės kortelės registruojamos “Ambulatorinių kortelių perdavimo registracijos žurnale” (forma Nr.025-025-10/a).
14. Tokia pačia tvarka perduodamos ambulatorinės kortelės, saugomos įstaigos archyve.
15. Ambulatorinės kortelės paciento pasirinktai įstaigai siunčiamos registruotu paštu arba per įgaliotąjį asmenį.

Ši tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001m. lapkričio 9d. įsakymu Nr.583.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-12 09:56