Duomenų sauga

 VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras patvirtina, kad asmens duomenų apsauga yra mums svarbi, ir įsipareigoja gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą bei asmens duomenis.

VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Atsižvelgiant į teisės aktų nustatytas sąlygas, pacientas turi teisę:

  • Susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
  • Ištaisyti asmens duomenis;
  • Atšaukti sutikimą;
  • Pateikti skundą;
  • Ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam);
  • Apriboti duomenų tvarkymą;
  • Į duomenų perkeliamumą. 

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ SAUGUMĄ 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PRIVATUMO POLITIKA 

Kai paciento duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, pacientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; el. paštas ada@ada.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytais pagrindais.

Jei turite klausimų, susijusių su paciento asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro asmens duomenų apsaugos pareigūną: Jurgitą Vanagę, el.p. duomenusauga@utenospspc.lt


Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-12 10:10