KONKURSAS ŠEIMOS MEDICINOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOMS EITI

Skelbimo data 2022-07-05

Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras (įm. kodas 283839950, Aukštakalnio g. 5, Utena) skelbia konkursą eiti Šeimos medicinos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigas (0,5 etato krūviu).
Pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas 3,8 (2584 Eur už 1,0 etato krūvį).
Darbo pobūdis:
1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus gydymo veiklą;
2. užtikrina nustatytų Skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
3. teikia būtinąją medicinos pagalbą, prireikus – gydytojo kompetencijai priskirtas medicinos paslaugas;
4. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas Skyriaus darbuotojams Skyriaus veiklos klausimais, supažindina su Skyriaus veiklai aktualiais teisės aktais, vidaus tvarkomis ir kt.;
5. administruoja prevencinių programų, skatinamųjų paslaugų vykdymą, siekiant didesnio jų efektyvumo;
6. konsultuoja Skyriaus gydytojus pacientų diagnostikos, gydymo, reabilitacijos, neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo klausimais, esant reikalui organizuoja konsiliumus;
7. analizuoja ir kontroliuoja kompensuojamų medikamentų, nedarbingumo pažymėjimų bei medicinos priemonių išrašymo pagrįstumą;
8. kontroliuoja, kad Skyriaus gydytojai laiku atliktų kasmetinius savo sveikatos patikrinimus;
9. koordinuoja Skyriaus gydytojų kvalifikacijos kėlimą, rengia bei teikia Centro administracijai pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
10. teikia informaciją bei analitinę medžiagą Skyriaus veiklos klausimais Centro administracijai bei teisės aktų nustatytais atvejais – kitoms institucijoms;
11. Centro direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo medicinai pavedimu, dalyvauja funkcinių grupių (veiklos projektų, darbo grupių, komisijų ir pan.) veikloje;
12. teikia pasiūlymus Centro administracijai dėl medicininės aparatūros ar inventoriaus įsigijimo, planuoja Skyriaus darbo priemonių poreikį;
13. dalyvauja rengiant Skyriaus gydytojų pareiginių nuostatų (pareigybių aprašymų), Skyriaus darbo nuostatų projektus, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauja juos įgyvendinant;
14. vizuoja Skyriaus gydytojų darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
15. pasikeitus Skyriaus gydytojo darbo grafikui ir (ar) darbo vietai, nedelsiant apie tai informuoja suinteresuotus Skyriaus darbuotojus ir Centro struktūrinių padalinių vadovus;
16. sudaro Skyriaus gydytojų kasmetinių atostogų grafikus;
17. kontroliuoja Skyriaus gydytojų darbo drausmę, esant reikalui teikia siūlymus dėl drausminės atsakomybės taikymo;
18. organizuoja ir vadovauja Skyriaus gydytojų ir (ar) darbuotojų susirinkimams;
19. analizuoja žodinius pacientų nusiskundimus, numato priemones trūkumams pašalinti, sprendžia iškilusius konfliktus;
20. kontroliuoja, kad Skyriaus veikloje būtų naudojamos tik teisės aktais patvirtintos medicininių dokumentų formos ir registrai;
21. kontroliuoja vidaus darbo tvarkos taisyklių, sanitarinio-higieninio režimo bei medicinos etikos principų laikymąsi Skyriuje;
22. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių diegimą Skyriuje, dalyvauja formuojant antikorupcinę aplinką;
23. užtikrina Centro teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, tinkamą vykdymą bei tinkamą jų nuostatų įgyvendinimą;
24. vykdo kitus Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo medicinai pavedimus, kad būtų pasiekti Centro veiklos tikslai bei uždaviniai.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą medicinos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir galiojančią medicinos praktikos licenciją (šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo ar gydytojo chirurgo);
2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį su Skyriaus funkcijomis susijusioje srityje;
3. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
5. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
6. gebėti nustatyti rizikingas Skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
7. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
8. būti susipažinusiam su asmens duomenų apsaugos reglamentu (BDAR);
9. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa ir kt.;
10. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą;
11. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo bei apskaitos taisykles, medicinos dokumentų pildymo reikalavimus.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse, nurodant kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti apie atitikimą reikalavimams ir konkursą;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (dokumento kopiją);
4. gyvenimo aprašymą.

Pretendentai dokumentus registruotu laišku (viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui, Aukštakalnio g. 5, 28151 Utena) ar elektroniniu paštu info@utenospspc.lt gali pateikti iki 2022 m. rugpjūčio 2 d. įskaitytinai (20 darbo dienų, įskaitant konkurso paskelbimo dieną).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel. (8-389) 44378, 8 686 48393, el. p. renata@utenospspc.lt.

*********************

KVIEČIAME GYDYTOJUS DIRBTI VŠĮ UTENOS PSPC

Gydytoją ODONTOLOGĄ (1,0 etato krūviu)

Pagrindinis reikalavimas - galiojanti gydytojo odontologo licencija.

Atlyginimas nuo 2100 Eur + priedai ir priemokos pagal įstaigoje galiojančią darbo apmokėjimo tvarką.

Tel. pasiteiravimui (8 389) 44378, 8 686 48393
Gyvenimo aprašymą siųsti adresu info@utenospspc.lt

ŠEIMOS gydytojus Šeimos medicinos skyriuje

Pagrindiniai reikalavimai:
1. Galiojanti šeimos gydytojo medicinos praktikos licencija;
2. Darbas kompiuteriu.
Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją.
Atlyginimas nuo 2000 Eur + kintamoji dalis + priedai ir priemokos pagal įstaigoje galiojančią darbo apmokėjimo tvarką.
Tel. pasiteiravimui (8 389) 63 770
Gyvenimo aprašymą siųsti adresu info@utenospspc.lt

*********************

Gydytoją CHIRURGĄ

Pagrindiniai reikalavimai:
1. Galiojanti gydytojo chirurgo medicinos praktikos licencija.
2. Darbas kompiuteriu.
Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją, rinktis lankstų darbo grafiką.
Atlyginimas nuo 2200 Eur + kintamoji dalis + priedai ir priemokos pagal įstaigoje galiojančią darbo apmokėjimo tvarką.
Tel. pasiteiravimui (8 389) 63 770
Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti elektroniniu paštu info@utenospspc.lt

*********************

Gydytoją PSICHIATRĄ

Skelbimo data: 2020-08-11
Pagrindiniai reikalavimai:
1. Galiojanti gydytojo psichiatro medicinos praktikos licencija;
2. Darbas kompiuteriu.
Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją.
Atlyginimas nuo 2040 Eur + kintamoji dalis + priedai ir priemokos pagal įstaigoje galiojančią darbo apmokėjimo tvarką.
Tel. pasiteiravimui (8 389) 63 770
Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti elektroniniu paštu info@utenospspc.lt

********************

Gydytoją VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIATRĄ

Skelbimo data: 2020-08-11
Pagrindiniai reikalavimai:
1. Galiojanti gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro medicinos praktikos licencija;
2. Darbas kompiuteriu.
Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją.
Atlyginimas nuo 2040 Eur + kintamoji dalis + priedai ir priemokos pagal įstaigoje galiojančią darbo apmokėjimo tvarką.
Tel. pasiteiravimui (8 389) 63 770
Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti elektroniniu paštu info@utenospspc.lt

*********************

Gydytoją AKUŠERĮ GINEKOLOGĄ

Pagrindiniai reikalavimai:
1. Galiojanti gydytojo akušerio ginekologo medicinos praktikos licencija.
2. Darbas kompiuteriu.
Užtikriname puikias darbo sąlygas, socialines garantijas, galimybę kelti kvalifikaciją, rinktis lankstų darbo grafiką.
Atlyginimas nuo 2040 eurų + kintamoji dalis + priedai ir priemokos pagal įstaigoje galiojančią darbo apmokėjimo tvarką.
Tel. pasiteiravimui (8 389) 63 770
Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite elektroniniu paštu info@utenospspc.lt

*********************

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!


Utenos rajono savivaldybės taikomos papildomos motyvavimo priemonės gydytojams ir rezidentams

VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre pirmą kartą įsidarbinęs trūkstamos specialybės gydytojas ar rezidentas gali pasinaudoti Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis (Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-306) papildomomis motyvavimo priemonėmis – gauti pinigines išmokas, kasmetines rezidento išmokas, skirtas valstybės nefinansuojamoms rezidentūros studijoms apmokėti, kompensaciją paskolos būstui įsigyti palūkanoms ir kt. Piniginės išmokos yra galimos tokios:
1. Kasmetinė 6000 Eur išmoka gydytojui pirmus 2 metus, išmokama proporcingai kas mėnesį. Šia skatinimo priemone pasinaudojęs gydytojas įsipareigoja įstaigoje dirbti ne trumpiau kaip 1 metus nuo išmokos mokėjimo pabaigos.
2. Kasmetinė išmoka gydytojui pirmus 5 metus, iš viso išmokant 40800 Eur. Šia skatinimo priemone pasinaudojęs gydytojas įsipareigoja įstaigoje dirbti ne trumpiau kaip 5 metus nuo išmokos mokėjimo pabaigos.

Pagrindinės sąlygos pasinaudoti savivaldybės skiriamomis motyvavimo priemonėmis – gyvenamoji vieta turi būti deklaruota Utenos rajone, darbas ne mažesniu kaip vieno etato krūviu (pagrindinė darbovietė), gydytojo amžius iki 50 metų. Kreiptis (kreipiasi (pildo reikiamus dokumentus) įstaiga, šiuo atveju Utenos PSPC) galima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo darbo sutarties su įstaiga pasirašymo dienos.


Šios papildomos priemonės tikrai padėtų įsikurti Utenoje (Utenos rajone), kuri, mūsų įsitikinimu, yra puiki vieta gyventi – jokių kamščių, eilių prekybos centruose, grūsčių mašinų stovėjimo aikštelėse. Tai jaukus miestas su puikiai sutvarkytais parkais, vaikų žaidimų aikštelėmis, pasivaikščiojimo, dviračių, riedučių takais, sporto aikštynais, daugiafunkciniu sporto centru (arena), sporto klubais, modernia biblioteka, kino teatru, aktyviai veikiančiu kultūros centru ir visa tai pasiekiama per 5-10 min., aplinkui supama nuostabios gamtos (pačiame Utenos mieste du ežerai!).


Išsamesnės informacijos teiraukitės telefonu (8-389) 44378

 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-07-05 13:03