Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau - VšĮ Utenos PSPC) Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis LR SAM 1996-03-26 įsakymu Nr. 178, patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2, LR SAM 1999-07-30 įsakymu Nr. 357 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, LR SAM 2000-05-31 įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, LR SAM 2008-05-09 įsakymu Nr. V-436 patvirtintu Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašu, LR SAM 2011-05-20 įsakymu Nr. V-506 patvirtintu Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašu, LR SAM 2014-07-11 įsakymu Nr. V-794 patvirtinta Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka bei kitais teisės aktais.

2. Šis Aprašas reglamentuoja VšĮ Utenos PSPC teikiamų mokamų paslaugų teikimo pagrindus, mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už suteiktas mokamas paslaugas tvarką, už mokamų paslaugų teikimą atsakingus darbuotojus bei kitus klausimus.

3. Šiame Apraše naudojamos sąvokos:

3.1. Mokamos paslaugos – mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms VšĮ Utenos PSPC, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

3.1.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų.

3.1.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;

3.1.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

3.2. Pacientas – dėl mokamų paslaugų suteikimo į VšĮ Utenos PSPC besikreipiantis asmuo.

3.3. Kitos Apraše naudojamos sąvokos atitinka įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose naudojamų sąvokų reikšmes.

4. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ir kt.).

5. Pacientams, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ar neprisirašę prie, VšĮ Utenos PSPC, įstaigos suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos. Neprisirašiusiems pacientams į mokamas paslaugas įeina skiepai, kurie atliekami vadovaujantis Skiepijimo procedūros protokolu VšĮ Utenos PSPC direktoriaus įsakymu 2017-05-25 įsakymu Nr.D-48.

6. Už VšĮ Utenos PSPC teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais:

6.1. Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui, ar pacientas atsisako gydytojo specialisto konsultacijos, kur tyrimą atliktų nemokamai.

6.2. Pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t.y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras.

7. VšĮ Utenos PSPC teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas. 

II MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS 

8. VšĮ Utenos PSPC  darbuotojai, teikiantys mokamas paslaugas,  užtikrina pacientų informavimą apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, informaciją apie mokamų paslaugų kainas ir apmokėjimo už jas tvarką.

9. Registratūros darbuotojas, gydantis gydytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis VšĮ Utenos PSPC darbuotojas, prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti:

9.1.  pasirašytinai jį (arba paciento atstovą) informuoja apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į mokamų paslaugų sąrašą, patvirtintą direktoriaus 2016-05-30 įsakymu Nr.D-69.

9.2. užpildo mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą, nurodydamas paciento vardą, pavardę, kreipimosi datą, asmens sveikatos istorijos numerį, pageidaujamos gauti mokamos paslaugos pavadinimą ir kainą. Apskaitos lape pasirašo pacientas (ar paciento atstovas) ir paslaugą teikiantis darbuotojas.

9.3. Asmens sveikatos istorijoje mokamą paslaugą teikiantis darbuotojas, nurodo mokamos paslaugos pavadinimą, po kuria savo pasirinkimą pacientas patvirtina parašu.

9.4. Nukreipia pacientą (ar paciento atstovą) susimokėti į įstaigos kasą už pageidaujamą gauti paslaugą arba pacientas (ar paciento atstovas) moka šeimos medicinos kabinetuose, ambulatorijose.

9.5. Apmokėjus už paslaugas pacientui išduodamas kasos aparato kvitas (ar pinigų priėmimo kvitas), kuriame nurodyta paslaugos teikimo data, pavadinimas, asmens sveikatos istorijos numeris, o mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas lieka kasoje.

9.6. Pacientui (ar jo atstovui) pageidaujant, kad už paslaugas būtų išrašyta sąskaita faktūra, jis su apmokėjimą įrodančiu dokumentu kreipiasi į įstaigos buhalteriją.

9.7. Odontologiniame skyriuje, profilaktikos kabinete, šeimos medicinos kabinetuose bei ambulatorijose, darbuotojas suteikęs mokamą paslaugą, paciento, kuriam buvo suteikta paslauga medicininiuose dokumentuose, įrašo išduoto kasos aparato kvito (ar pinigų priėmimo kvito) numerį.

9.8.  Mokamų laboratorinių tyrimų kasos aparato kvitų numerius laboratorijos darbuotojai įrašo į bandinių ėmimo žurnalą.

10. GMP skyriuje teikiant mokamą paslaugą, darbuotojas:

10.1. pacientas supažindinamas su mokamų GMP paslaugų įkainiais.

10.2. užpildo mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą (ar pinigų priėmimo kvitą), nurodydamas paciento vardą, pavardę, kreipimosi datą, pageidaujamos gauti mokamos paslaugos pavadinimą ir kainą. Apskaitos lape pasirašo pacientas (ar paciento atstovas) ir paslaugą teikiantis darbuotojas.

10.3. Apmokėjus už paslaugas pacientui išduodamas kasos aparato kvitas (ar pinigų priėmimo kvitas), kuris pristatomas į GMP skyrių.

10.4. Pacientui (ar jo atstovui) pageidaujant, kad už paslaugas būtų išrašyta sąskaita faktūra, jis su apmokėjimą įrodančiu dokumentu kreipiasi į įstaigos buhalteriją.

10.5. GMP darbuotojas, teikiantis mokamą paslaugą, laisvos formos žurnale įrašo paciento vardą, pavardę, suteiktos mokamos paslaugos pavadinimą, paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numerį ir datą.

11. Dėl objektyvių priežasčių nesuteikus pageidaujamų mokamų paslaugų, už paslaugas sumokėti pinigai yra grąžinami. Asmuo pageidaujantis susigrąžinti sumokėtus pinigus, VšĮ Utenos PSPC buhalterijai privalo pateikti prašymą su VšĮ Utenos PSPC atsakingo už jam mokamos paslaugos suteikimą darbuotojo rašytiniu patvirtinimu, jog konkreti paslauga nebuvo suteikta, bei dokumentą, patvirtinantį apmokėjimo faktą (kasos kvitą ar kt.).

12. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas skelbiamas įstaigos internetiniame puslapyje bei pagrindiniame stende prie registratūros.

13. Duomenys apie pacientui suteiktas mokamas paslaugas įvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą.

14. Lėšos už suteiktas paslaugas apskaitomos atskiroje sąskaitoje. 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas bei atskirų mokamų paslaugų sąrašai ir kainos tvirtinami ir keičiami VšĮ Utenos PSPC direktoriaus įsakymais.

16. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų  pažeidimus atsakingi mokamą paslaugą teikiantys darbuotojai.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-04-02 09:16