Pacientų teisės ir pareigos

PACIENTŲ TEISĖS

 1. gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
 2. pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. gauti informaciją apie VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Centras) teikiamas paslaugas;
 4. gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę, sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę, gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą;
 5. rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo;
 6. į privataus gyvenimo neliečiamumą;
 7. gauti anoniminę sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;
 8. susipažinti su įrašais savo medicininiuose dokumentuose;
 9. nežinoti. Centras neturi teisės teikti informacijos pacientui apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę prieš paciento valią;
 10. sutikti arba atsisakyti dalyvauti mokymo procese ir biomedicininiuose tyrimuose;
 11. skųstis;
 12. į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.

PACIENTŲ PAREIGOS

 1. atvykti į priėmimą numatytu laiku, o jei negali atvykti, nedelsiant pranešti apie tai nustatyta tvarka;
 2. pasirašytinai susipažinti su jam pateiktais Centro nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;
 3. rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Centro sveikatos priežiūros specialistais ir darbuotojais;
 4. norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;
 5. suteikti sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie savo sveikatos būklę (buvusius ir esamus susirgimus), atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos teikiamai asmens sveikatos priežiūrai;
 6. gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, teisės aktų nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo patvirtinti raštu;
 7. vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;
 8. pagarbiai ir deramai elgtis su visais Centro sveikatos priežiūros specialistais,  darbuotojais ir kitais pacientais.
 9. negadinti Centro inventoriaus, kitų vertybių, rūpestingai su jais elgtis;
 10. pacientui, kuris nesilaiko savo pareigų, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei;
 11. Už savo veiksmais Centrui ar jo darbuotojams padarytą žalą atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-04-26 11:33