Pranešėjų apsauga

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – Įstatymas) įtvirtinta, kad vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu galima pranešti apie pažeidimą – VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Centras) galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą, mėginimą nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Centru arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas NĖRA SKIRTAS skundams, prašymams ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus.

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1)      pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2)      pavojaus aplinkai;

3)      kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4)      neteisėtos veiklos finansavimo;

5)      neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6)      neteisėtu būdu įgyto turto;

7)      padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;

8)      pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;

9)      kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;

10)  pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;

11)  kitų keliančių grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančių pažeidimų.

PRANEŠIMO PATEIKIMAS

Informacija apie pažeidimą gali būti pateikta žodžiu arba raštu. Pranešimas raštu gali būti pateikiamas:

1)      užpildant pranešimo apie pažeidimą formą:

2)      pateikiant pranešimą apie pažeidimą laisva forma, kurioje turi būti nurodytos konkrečios faktinės pažeidimo aplinkybės; asmuo, kuris rengiasi dalyvauti, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą; ar apie šį pažeidimą jis jau pranešė; jeigu pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, kontaktinius duomenis.

Informaciją apie pažeidimą galima pateikti atvykus į Centro 300 kab., adresas Aukštakalnio g. 5, 28151 Utena, paštu, atsiunčiant pranešimą nurodytu adresu (siunčiant pranešimą paštu po Centro pavadinimu turi būti nurodoma žyma „Pranešimas apie pažeidimą“), telefonu (8 389) 63770, elektroniniu paštu, atsiunčiant pranešimą elektroninio pašto adresu pranesk@utenospspc.lt.

Asmuo, ketinantis teikti pranešimą ar jį pateikęs, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių, kreipdamasis į Centro paskirtą kompetentingą subjektą: tiesiogiai 300 kab., tel. (8 389) 32400, el. paštu pranesk@utenospspc.lt. 

ASMENS TEISINĖS GYNYBOS PRIEMONĖS, TEISĖS IR GARANTIJOS

Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, teisinės gynybos priemonės, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio priemonių, nustatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnio 3, 5 dalyse; asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos bei atsakomybės už informacijos atskleidimą netaikymas nustatyti Įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje

NUORODA Į ĮSTATYMA: XIII-804 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (e-tar.lt)

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-17 08:34